Кой е администраторът на вашите лични данни?

Dimral Marketplace, оператор на онлайн платформа за електронна търговия, достъпна на www.dimral.com  е администраторът, т.е. субектът, който решава как ще се използват вашите лични данни.

Какви са източниците на вашите данни?

Получихме вашите данни от следните източници:

  • публично достъпни източници, като по-специално уебсайтове (включително социални медии и интернет търсачки) и трети страни, които извършват бизнес дейност, свързана с обобщаване на данни и които са получили вашето съгласие за контакт с вас с цел директен маркетинг; или
  • директно от вас в момента, в който сте ни предоставили своите данни чрез формата за контакт (предоставянето на вашите данни е доброволно, но ако решите да не го направите, може да не сме в състояние да се свържем с вас и да ви предложим възможност за подкрепа на вашия бизнес чрез установяване на сътрудничество с Dimral Marketplace).

Какви са целите и правната основа за обработката на личните ви данни от Dimral Marketplace?

Ние обработваме вашите лични данни с цел да се свържем с вас и да ви предложим възможност за подкрепа на вашия бизнес чрез установяване на сътрудничество с Dimral Marketplace.

Обхватът на личните ви данни, обработвани от Dimral Marketplace, включва:

Вашата електронна поща; телефонен номер; Име на фирмата; собствено име; фамилно име; позиция; пощенски адрес; данъчен идентификационен номер и наименование, което ви идентифицира при използване на интернет съобщението.

С кого споделяме вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с други субекти, с изключение на субекти, които са упълномощени съгласно закона да получават вашите данни.

Прехвърляме ли вашите данни в страни извън Европейското икономическо пространство?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни извън Европейското икономическо пространство.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Вашите лични данни ще се съхраняват, докато не оттеглите съгласието си, максимум до 3 години, считано от края на годината, през която данните са получени, освен ако съгласието ви не бъде оттеглено по-рано.

Какви са вашите права срещу Компанията по отношение на обработката на данни?

Гарантираме ви, че ще можете да упражнявате всичките си права съгласно Общия регламент за защита на данните, т.е. правото на достъп, коригиране или изтриване на вашите данни, правото на ограничаване на обработката на данните, правото на преносимост, както и правото да възразите срещу обработката на вашите данни.

  • За да упражните правата си, както е посочено по-горе, свържете се с нас, като изпратите заявката си на: support@dimral.com
  • Ако вашите данни се обработват въз основа на вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието по всяко време, но ако вашето съгласие бъде оттеглено, това няма да засегне законността на извършената обработка и въз основа на съгласието преди оттеглянето на съгласието.

При какви обстоятелства можете да възразите срещу обработката на вашите данни?

Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни, ако:

  • личните ви данни се обработват въз основа на легитимен интерес или за статистически цели и възражението ви е обосновано от конкретната ви ситуация; или
  • Вашите лични данни се обработват с цел директен маркетинг, включително профилиране за тази цел.

Включваме ли се в автоматизирана обработка на вашите данни (включително профилиране) по начин, който засяга вашите права?

Вашите лични данни няма да бъдат обект на автоматизирана обработка (включително профилиране).

Компетентен надзорен орган

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Телефон: 02 / 91-53-518